Национален единен регистър на насилието над деца

Проектът „Национален единен регистър на насилието над деца“ цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Той се изпълнява в партньорство от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове. По него ще се работи в следващите две години, като ще се направи анализ на правната рамка, на тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики. Целта е да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

Проектът ще подкрепи и изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2022-2024). Изграждането на единна информационна система ще позволи на институциите да имат единен поглед към насилието над деца и да координират по-добре съвместните си дейности за предотвратяване на случаи на насилие или при реакция на дете, което е пострадало от насилие.

Национална мрежа за децата се застъпва от години за създаването на единен регистър на случаите на насилие и за цялостна политика за нулева толерантност към насилието над деца.

Мрежата като координатор на Обединение Детство без насилие събра десетки примери за това как може насилието над деца да бъде предотвратено и как децата, жертви на насилие, могат да бъдат подкрепени. Вижте тук: www.endviolence.bg

В България няма единни данни за случаите на насилие над деца (включително тормоз, експлоатация и неглижиране). Те се събират от различни институции и по различни критерии. Това блокира възможностите за пълноценен анализ на ситуацията и разработване на адекватни политики за превенция и закрила.

Няма как да се борим с насилието над деца, ако дори не знаем какво всъщност се случва с децата, преживели насилие.

В България нито една институция на знае колко всъщност деца са пострадали от насилие. Дори когато става дума за най-тежката възможна форма на насилие над деца – умишлено убийство, данните на институциите се разминават драматично – според НСИ за 2020 година те са 2, според МВР – 11, според Прокуратурата – 32.

Това объркване е налице, когато говорим за всички форми на насилие над деца. През 2021 година от престъпления са пострадали 1649 деца. На Националната телефонна линия за деца 116 111 са постъпили 738 сигнала за насилие. В отделите „Закрила на детето“ са постъпили 1387 сигнала. В същото време, всяко трето дете в България споделя, че е било жертва на някаква форма на насилие. Какво всъщност се случва? Този проект е с амбицията да анализира ситуацията и да даде предложение за изграждане на Национална информационна система, която ще бъде базата за по-ефесктивна работа по превенцията и борбата с насилието над деца.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са на автор/ите и не отразяват задължително тези на ЕВропейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия са отговорни не са отговорни за тях.Проекти и кампании

 • Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция

  Проектът цели мобилизиране на усилията и ресурсите на НПО сектора, международните организации, донори, национални и местни власти и обединяването им в обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките за ранната интервенция в страната.

  Повече за проекта
 • Децата в сърцето на българската демокрация

  Проектът „Децата в сърцето на българската демокрация“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. www.activecitizensfund.bg

  Повече за проекта
 • 15 години пренаписваме истории

  Кампанията „Пренаписваме истории“ представя млади хора, които Национална мрежа за децата е подкрепила, за да развият своя потенциал и да се превърнат в успешни личности. Целта е повече хора да се запознаят с работата на Мрежата и да станат част от нейната кауза.

  Повече за проекта
 • Войната отнема детството от децата!

  Проектът „Войната отнема детството от децата!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 986.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

  Повече за проекта
 • Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство

  Проектът цели обследване на актуалната нормативна база и на обсъжданите или приетите от българския Парламент законопроекти и подзаконови нормативни актове, свързани с детско и младежко участие. Предвижда се представянето пред широка експертна и гражданска общественост и народни представители на добри чуждестранни практики и препоръки за подобряване на детското и младежкото участие у нас. В допълнение, ще бъдат подкрепени знакови инициативи на НМД, гарантиращи автентично детско и младежко гражданско участие.
  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Повече за проекта
 • Национален единен регистър на насилието над деца

  Проектът „Национален единен регистър на насилието над деца“ цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Той се изпълнява в партньорство от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове. По него ще се работи в следващите две години, като ще се направи анализ на правната рамка, на тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики. Целта е да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

  Повече за проекта
 • ENROLL – ангажиране на младежи и възрастни в граждански активизъм в областта на върховенството на правото на местно ниво

  Изпълнението на проект „ENROLL – ангажиране на младежи и възрастни в граждански активизъм в областта на върховенството на правото на местно ниво“, подкрепен от USAID и Dexis по програмата CEP ROLA, ще подпомогне и надгради вече утвърдени събития от ежегодния календар на Национална мрежа за децата като: VoiceIt, Програма „Деца изследователи“ и LexTalks 2023, като същевременно ще бъдат организирани и изцяло нови събития за организации и граждани, посветени на върховенство на правото, гражданския активизъм на местно ниво, сътрудничество между неправителствения сектор и институции, изграждане на устойчивост и капацитет на НПО, граждански мониторинг върху дейността на институции и власти, борба с дезинформацията и др.

  Повече за проекта
 • Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България

  Проект „Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България“ има за цел да подсили овластяването на децата в България по такъв начин, че повече деца да станат защитници на правата на човека. Дейностите по иницативата се фокусират върху свързването на различни деца и младежи, предимно тези, преживели дискриминация или са в неравностойно положение, за развиване на техните умения за правозащитни действия и за изграждането на благоприятна среда за техните инициативи.

  Повече за проекта
 • Инициатива „Демокрация, с правата на децата!“

  „Инициатива „Демокрация, с правата на децата!“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) в размер на 52 160.53 евро. https://proeuvalues.osis.bg

  Приоритети и цели на инициативата:
  Основната цел на инициативата „Демокрация, с правата на децата“ е насърчаване на информирания обществен дебат и създаване на среда за информиране на гражданското участие за детските политики и правата на децата, като част от човешките права.

  В дългосрочен план инициативата цели интегриране на темата за децата и техните права като неотменна част от демократичните процеси в страната и всички детски политики. Основен приоритет на инициативата е поставянето на детските политики във фокуса на публичните институции и обществения дебат.

  Инициативата се изпълнява в цялата страна. Дейностите са насочени към гражданските организации, политическите партии и обществеността. Активностите са свързани с проследяване на политиките за децата чрез мониторинговия доклад „Бележник – Какъв е средния успех на държавата за грижата към децата “и противодействие на дезинформацията по отношение на ценностите, целите и политиките на ЕС.

  Изпълнител на инициативата: Национална мрежа за децата
  Отговорник: Георги Богданов, [email protected]
  Период на изпълнение: 09 октомври, 2023 – 08 април, 2025 г.
  Общ размер на финансирането: 52 160.53 евро
  Основни целеви групи: Граждански организации и медии
  Крайни ползватели: Граждански организации, широката общественост

  Повече за проекта
 • Мрежа за правна помощ – подкрепа за организации и граждани

  От началото на м. януари Национална мрежа за децата започна 10-месечното изпълнение на проект „Мрежа за правна помощ – подкрепа за организации и граждани“, подкрепен от Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Ако[…]

  Повече за проекта
 • Проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите

  Целта на проекта INSPIRE е да даде възможност на гражданските организации, работещи по проблемите на насилието над деца в България за укрепване на интегрирана система за закрила на детето, за превенция и интервенция на насилието над деца и предоставяне на подкрепа на жертвите. Проектът включва фонд INSPIRЕ за предоставяне на безвъзмездно целево финансиране на граждански организации, както и обучителна програма за повишаване капацитета на организациите. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД).

  Повече за проекта
 • Заедно за децата на Украйна!

  Национална мрежа за децата е в режим на пълна мобилизация с цел оказване на максимално голяма помощ за украинските бежанци. Постоянно актуализираме информацията за дейностите на нашите членове, за инициативите на различни организации и професионалисти, за мерките, предприети от институциите и управляващите, за доброволчески и хуманитарни инициативи. Събираме и споделяме полезни ресурси за търсещите убежище у нас и за тези, които искат да се включат с подкрепа.

  Повече за проекта
 • Гласувай за децата!

  Българският Парламент трябва да бъде основен гарант за най-добрите възможности за живот, развитие и бъдеще за всяко дете. Затова ние призоваваме кандидатите за народни представители да станат защитници на правата на децата и да подпишат Декларация, с която се ангажират да подкрепят децата и семействата на България и с която ще бъдат част от „Парламентарна група за децата“.

  Повече за проекта
 • Национален сертификат „Компания – приятел на детето“

  Национален сертификат „Компания – приятел на детето“ се присъжда от Национална мрежа за децата въз основа на одит на компании, които работят систематично за правата на детето. Одитът се извършва в областта на стопанските процеси, поведението на пазара, маркетинга, рекламата и приноса на компанията за развитието на обществото. Сертификатът се основава на Конвенцията за правата на детето на ООН и Десетте принципа от съвместната инициатива на Глобалния договор на ООН, УНИЦЕФ и „Спасете децата“.

  Повече за проекта
 • Мрежа за правна помощ

  Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата е създадена с мотива да повиши влиянието на застъпническата дейност на НМД чрез работата по знакови, или така наречените “стратегически случаи” на деца, както и да предложи квалифицирана правна помощ при случаи, свързани с деца.

  Повече за проекта
 • Детско и младежко участие

  Национална мрежа за децата има за свой стратегически приоритет развитието на модели за участие на децата в процесите на взимане на решения, които ги касаят. В изпълнение на този приоритет създавамe и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

  Повече за проекта
 • Къща на децата

  Помогнете ни да построим Къща на децата. Това ще бъде една нова, модерна и съвременна къща за децата от цялата страна – място за събития и център за обучение и развиване на тези умения, които ще са необходими на децата ни УТРЕ, за да бъдат успешни хора и лидери.

  Повече за проекта
 • Бележник

  Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година.

  Повече за проекта
 • Първенството на Свежите супергерои

  Kaufland България в партньорство с Национална мрежа за децата организират „Първенството на Свежите супергерои“ – серия от футболни турнири за деца на възраст между 8 и 9 години.

  Повече за проекта
 • Награди Златна ябълка

  Национална мрежа за децата създаде наградите “Златна ябълка”, за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца.

  Повече за проекта
 • RESCUE: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

  Проектът дава възможност да се задействат механизми за реакция при най-ранните предупредителни знаци за риск от отпадане от училище и ефективно да включи в превенцията заинтересованите страни в общността.

  Повече за проекта
 • Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона

  Основната цел на проекта, финансиран от Фондация Велукс, е изграждането на четири Центъра за правата на децата и пилотиране на услуги, насочени към деца в конфликт и в контакт със закона.

  Повече за проекта
 • Училището като център в общността

  Целта на проекта “Училището като център на общността” е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цялата страна

  Повече за проекта
 • Да отворим нова страница – Движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия

  Следвайки добрите практики от Исландия, проектът цели да създаде и пилотира програма в България, Португалия и Кипър за овластяване на децата и техните родители и за прекратяване на моделите, при които се използва телесно наказание и емоционално насилие над деца

  Повече за проекта
 • Децата на фокус в реформата за съдебната система

  Проектът е насочен към реформирането на организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие. Негова цел е разработване и пилотиране на иновативна процедура по семейна медиация с фокус най-добрия[…]

  Повече за проекта
 • Проект “Правата на децата и съда”

  В края на проекта, който се осъществява в 6 европейски държави, ще бъде изготвена виртуална игра, която да обучава младежите и да им дава знания за това как работи съдебната система и какви са юридическите процедури, които засягат децата в конфликт със закона.

  Повече за проекта
 • Проект Rescue: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

  Проектът се изпълнява от румънската организация World vision, а Национална мрежа за децата е партньор по проекта заедно с Weworld – Италия, Аcrosslimits – Малта и Университета в Бергамо.

  Повече за проекта
 • Да отворим врати за децата на Европа

  “Да отворим врати за децата на Европа” е съвместна кампания на Юрочайлд и Надежда и домове за децата, имаща за цел реформа в институционалната грижа за деца в Европа.

  Повече за проекта
 • Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

  Проектът цели да даде тласък на процеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран подход, който засяга богат спектър области.

  Повече за проекта
 • Знаеш ли?

  Знаеш ли как да бъдеш защитник на правата на децата всеки ден?

  Повече за проекта
 • Учене – Знание – Участие

  Проектът се занимава с ефективността на използването на Структурните фондове за създаване на услуги в общността за хора с увреждания.

  Повече за проекта
 • Procopil

  PROCOPIL (Румънски – „За детето”): Съвместна програма за местна инициатива за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение.

  Повече за проекта
 • Гражданска кампания за по-добра законова рамка за детските права през 2012 г.

  Целта на проекта е да мобилизира гражданските организации и ключовите заинтересовани лица, работещи за детски права и благосъстояние в цяла България.

  Повече за проекта
 • Алтернативи на задържането на млади правонарушители

  Основна цел на проекта е да се разработи модел на добра практика на програма за интензивна и специализирана приемна грижа за млади правонарушители.

  Повече за проекта
 • Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата

  Надграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детстко развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на иновативни и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище.

  Повече за проекта
 • Детето в центъра

  Проект „Детето в центъра” подкрепя неправителствените организации, работещи с и за деца, членове на Национална мрежа за децата и работи за поставянето на проблемите на децата на дневен ред.

  Повече за проекта
 • Фокус върху детето

  Проект „Фокус върху детето” се реализира с подкрепата на фондация ОАК и има за цел да окаже подкрепа на гражданските институции в България, работещи по закрилата на детето за успешно застъпничество за по-добри политики за децата и семействата.

  Повече за проекта
 • Приеми Дете. Създай бъдеще

  Мобилтел постави началото на мащабен проект в подкрепа и популяризиране на приемната грижа. Той се осъществява в партньорство с Национална мрежа за децата, Министерство на труда и социалната политика, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

  Повече за проекта