Общи условия

Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на сдружение Национална мрежа за децата, наречена „Заедно за децата“

 

  1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. Сдружение Национална мрежа за децата е българска неправителствена организация, чиято мисия е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

1.2. Програма „Заедно за децата“ е програма за еднократни и месечни дарения в подкрепа на дейността на сдружение „Национална мрежа за децата“ в град София.

1.3. Дарител е всяко физическо лице, което извършва еднократни и фиксирани регулярни дарения всеки месец чрез различни механизми за плащания, наричано ДАРИТЕЛ.

1.4. Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални еднократни и месечни дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Съгласно своя учредителен акт, сдружение Национална мрежа за децата има право да получава средства от физически лица, за да подпомага своята дейност, като за целта създава програма за еднократно и редовно дарителство, наречена “Заедно за децата“.

2.2. Чрез своето участие в програма “Заедно за децата“, Дарителят се съгласява да подкрепя дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като от своя страна тя изказва своята благодарност за неговата съпричастност.

2.3. Програма „Заедно за децата“ се изпълнява под ръководството на екипа на сдружение Национална мрежа за децата и експерт „Комуникации и индивидуално дарителство“.

  1. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ

3.1. Онлайн дарения и дарения чрез мобилни устройства

3.1.1. Онлайн даренията по Програма „Заедно за децата“ се извършват на страницата на сдружение Национална мрежа за децата http://nmd.bg/dari/ чрез уеб базирана платформа за онлайн разплащания на iCard.

А). ДАРИТЕЛЯТ попълва необходимата информация – две имена, имейл адрес, желана сума. След запознаване и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на сдружение Национална мрежа за децата, наречена : „Заедно за децата“ и Общите условия за ползване на уебсайт на Национална мрежа за децата ДАРИТЕЛЯТ ще бъде пренасочен към сайта на iCard за извършване на трансакцията.

Б). Еднократните и периодичните дарения се обработват от iCard – технологична компания, която предлага различни финансови решения за онлайн плащания. Данните за банковата карта, които ДАРИТЕЛЯТ предоставя на сайта на iCard, са криптирани и 100% защитени от iCard и тази информация не е достъпна за Сдружението и негови представители.

В) До два работни дни след извършване на успешна трансакция ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информация за уговореното между него и Сдружението във връзка с еднократното или периодичното дарение.

Г) След завършване на първото еднократно или периодично дарение в системата на Национална мрежа за децата се създава профил на ДАРИТЕЛЯ (наречен „Табло за управление“). Достъпът до профила е чрез предоставения от ДАРИТЕЛЯ имейл адрес и парола избрана от него. Информация за всички извършени еднократни дарения, за всички абонаменти за периодични дарения и за всички извършени дарения по съществуващи абонаменти е достъпна по всяко за ДАРИТЕЛЯ през неговия профил.

Д). ДАРИТЕЛЯТ ще бъде уведомяван по имейл за всяко предстоящо периодично плащане най-малко 2 дни преди датата на изпълнението им или, в случай че това не е възможно, в друг разумен срок. Информация за активните абонаменти и за предстоящите плащания по тях е достъпна по всяко време за ДАРИТЕЛЯ чрез личния му профил в системата на Национална мрежа за децата.

Е). ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати своето участие в програмата

„Заедно за децата“ по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като прекрати абонамента си през своя профил в системата на Национална мрежа за децата или като заяви своето желание по имейл до лицето за контакт посочено в т.6 на настоящите условия.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 4.1. Финансирането, предоставено за програма “Заедно за децата“ се използва за изпълнение на мисията и дейността на сдружение Национална мрежа за децата.

  1. КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

 5.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на сдружение Национална мрежа за децата да ги обработва и съхранява във връзка с изпълнението на програма „Заедно за децата“. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира Сдружението своевременно.

5.2. Сдружение Национална мрежа за децата се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ информация за своята дейност, за изразходването на дарените средства минимум 2 пъти в годината по ел. поща на адресите, посочени от Дарителя. Актуална информация за дейността на организацията е достъпна на страницата: https://nmd.bg/

5.3. Сдружение Национална мрежа за децата се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ свидетелство за дарение на база направените през годината дарения до края на месец януари на следващата година.

5.4. ДАРИТЕЛЯТ дава съгласие да получава от сдружение Национална мрежа за децата информация за дейността на организацията по телефон или по ел. поща на адресите, посочени от ДАРИТЕЛЯ.

5.5. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., буква о) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ДАРИТЕЛЯ има право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишната данъчна основа, за даренията си към сдружение Национала мрежа на децата. За целта, след поискване от негова страна, Сдружението издава на ДАРИТЕЛЯ годишно удостоверение (служебна бележка) за извършените от него и приети от Сдружението дарения през предходната година по програма „Заедно за децата“. Удостоверението може да бъде поискано от лицата за контакт, посочени в т. 6. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

  1. КОНТАКТ ЗА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА“ ДАРИТЕЛ“

6.1. Контакт за връзка с програма „Заедно за децата“: [email protected]; тел: 02/ 988 82 07

6.2. Адрес за кореспонденция: София 1463, бул. Витоша 58.

  1. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕKРАТЯВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ ПО ПРОГРАМА “ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА“

7.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да участва в Програма “Заедно за децата“  с месечни дарения за безсрочен период от време или до прекратяване на месечните дарения.

7.2. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати абонамента си за периодични дарения по всяко време, като прекрати абонамента си чрез личния си профил в системата на Национална мрежа за децата или като информира Сдружението по имейл или телефон, посочени в т.6.1 или iCard.

7.3. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални периодични дарения по Програма „Заедно за децата“, сумата на вече реализираните дарения не се възстановява.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по проект „Дарителството и COVID-19 за по-добри детски политики“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национална мрежа за децата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ www.activecitizensfund.bg

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ
НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

www.nmd.bg

Добре дошли на интернет страницата на Национална мрежа за децата!

Национална мрежа за децата е обединение на над 130 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Вашите дарения може да изпращане до:
Уникредит Булбанк,
IBAN: BG23UNCR70001521150552,
Основание за плащане:
Дарение за “Национална мрежа за децата”

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. С посещаването и/или използването на Уебсайта, вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.

В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на Национална мрежа за децата.

Уебсайтът съдържа много елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги. Национална мрежа за децата ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за ваше улеснение и Национална мрежа за децата не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

Нямате право да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено по принцип, при положение, че те са към началната страница. Създаването на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта е забранено, освен ако Национална мрежа за децата е далa съгласието си за това.

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаваш поведение, което би могло да се счита за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

ОТГОВОРНОСТ

Нито Национална мрежа за децата, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на Национална мрежа за децата.

Национална мрежа за децата не носи отговорност за никакви повреди на вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му.

ГАРАНЦИИ

Вие използвате и разглеждате този уебсайт на ваша собствена отговорност. Освен ако изрично не е указано друго, всичко в този Уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.

Национална мрежа за децата изрично отказва гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, включително, но без да са ограничени до косвени гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел или ненарушаване на правата на интелектуална собственост до максимално позволената от закона степен.

Ние сме положили много грижи при създаването на Съдържанието и точността на информацията, показана на Уебсайта. Въпреки това Национална мрежа за децата не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки; Национална мрежа за децата не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.

Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате Национална мрежа за децата за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо Национална мрежа за децата във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.

Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през Уебсайта, са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети страни, нито използвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на вашето потребителско име и парола.

Вие потвърждавате, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват вашето разрешение за вход. Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Следователно трябва да имате предвид, че трябва да вземете подходящи мерки за защита, които да осигурят разкриването на получените от вас потребителско име и парола само на упълномощени лица.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на Национална мрежа за децата не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от вас дейности. Национална мрежа за децата гарантира, че името и адресът ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност.

Личните ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Национална мрежа за децата, вие декларирате, че:

  1. предоставяте вашите лични данни доброволно и по собствено желание;
  2. давате съгласие предоставените от вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Национална мрежа за децатасъгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
  3. давате вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на Национална мрежа за децата, включително организираните от нас кампании.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни  на Национална мрежа за децата, а се предава директно към съответните системи за онлайн разплащания.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Национална мрежа за децата може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

Национална мрежа за децата може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта.

Национална мрежа за децата може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Национална мрежа за децата си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

Всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от настоящите  Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет)  дни след получаването на искането на някоя от Страните за разрешаване на спора по взаимно съгласие – са отнасят от всяка Страна към арбитраж в съответствие с действащите разпоредби на българско законодателство.