Проекти и кампании

 • Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция

  Проектът цели мобилизиране на усилията и ресурсите на НПО сектора, международните организации, донори, национални и местни власти и обединяването им в обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките за ранната интервенция в страната.

  Повече за проекта
 • Децата в сърцето на българската демокрация

  Проектът „Децата в сърцето на българската демокрация“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. www.activecitizensfund.bg

  Повече за проекта
 • 15 години пренаписваме истории

  Кампанията „Пренаписваме истории“ представя млади хора, които Национална мрежа за децата е подкрепила, за да развият своя потенциал и да се превърнат в успешни личности. Целта е повече хора да се запознаят с работата на Мрежата и да станат част от нейната кауза.

  Повече за проекта
 • Войната отнема детството от децата!

  Проектът „Войната отнема детството от децата!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 986.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

  Повече за проекта
 • Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство

  Проектът цели обследване на актуалната нормативна база и на обсъжданите или приетите от българския Парламент законопроекти и подзаконови нормативни актове, свързани с детско и младежко участие. Предвижда се представянето пред широка експертна и гражданска общественост и народни представители на добри чуждестранни практики и препоръки за подобряване на детското и младежкото участие у нас. В допълнение, ще бъдат подкрепени знакови инициативи на НМД, гарантиращи автентично детско и младежко гражданско участие.
  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Повече за проекта
 • Национален единен регистър на насилието над деца

  Проектът „Национален единен регистър на насилието над деца“ цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Той се изпълнява в партньорство от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове. По него ще се работи в следващите две години, като ще се направи анализ на правната рамка, на тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики. Целта е да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

  Повече за проекта
 • ENROLL – ангажиране на младежи и възрастни в граждански активизъм в областта на върховенството на правото на местно ниво

  Изпълнението на проект „ENROLL – ангажиране на младежи и възрастни в граждански активизъм в областта на върховенството на правото на местно ниво“, подкрепен от USAID и Dexis по програмата CEP ROLA, ще подпомогне и надгради вече утвърдени събития от ежегодния календар на Национална мрежа за децата като: VoiceIt, Програма „Деца изследователи“ и LexTalks 2023, като същевременно ще бъдат организирани и изцяло нови събития за организации и граждани, посветени на върховенство на правото, гражданския активизъм на местно ниво, сътрудничество между неправителствения сектор и институции, изграждане на устойчивост и капацитет на НПО, граждански мониторинг върху дейността на институции и власти, борба с дезинформацията и др.

  Повече за проекта
 • Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България

  Проект „Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България“ има за цел да подсили овластяването на децата в България по такъв начин, че повече деца да станат защитници на правата на човека. Дейностите по иницативата се фокусират върху свързването на различни деца и младежи, предимно тези, преживели дискриминация или са в неравностойно положение, за развиване на техните умения за правозащитни действия и за изграждането на благоприятна среда за техните инициативи.

  Повече за проекта
 • Инициатива „Демокрация, с правата на децата!“

  „Инициатива „Демокрация, с правата на децата!“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) в размер на 52 160.53 евро. https://proeuvalues.osis.bg

  Приоритети и цели на инициативата:
  Основната цел на инициативата „Демокрация, с правата на децата“ е насърчаване на информирания обществен дебат и създаване на среда за информиране на гражданското участие за детските политики и правата на децата, като част от човешките права.

  В дългосрочен план инициативата цели интегриране на темата за децата и техните права като неотменна част от демократичните процеси в страната и всички детски политики. Основен приоритет на инициативата е поставянето на детските политики във фокуса на публичните институции и обществения дебат.

  Инициативата се изпълнява в цялата страна. Дейностите са насочени към гражданските организации, политическите партии и обществеността. Активностите са свързани с проследяване на политиките за децата чрез мониторинговия доклад „Бележник – Какъв е средния успех на държавата за грижата към децата “и противодействие на дезинформацията по отношение на ценностите, целите и политиките на ЕС.

  Изпълнител на инициативата: Национална мрежа за децата
  Отговорник: Георги Богданов, [email protected]
  Период на изпълнение: 09 октомври, 2023 – 08 април, 2025 г.
  Общ размер на финансирането: 52 160.53 евро
  Основни целеви групи: Граждански организации и медии
  Крайни ползватели: Граждански организации, широката общественост

  Повече за проекта
 • Мрежа за правна помощ – подкрепа за организации и граждани

  От началото на м. януари Национална мрежа за децата започна 10-месечното изпълнение на проект „Мрежа за правна помощ – подкрепа за организации и граждани“, подкрепен от Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Ако[…]

  Повече за проекта
 • Проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите

  Целта на проекта INSPIRE е да даде възможност на гражданските организации, работещи по проблемите на насилието над деца в България за укрепване на интегрирана система за закрила на детето, за превенция и интервенция на насилието над деца и предоставяне на подкрепа на жертвите. Проектът включва фонд INSPIRЕ за предоставяне на безвъзмездно целево финансиране на граждански организации, както и обучителна програма за повишаване капацитета на организациите. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД).

  Повече за проекта
 • Заедно за децата на Украйна!

  Национална мрежа за децата е в режим на пълна мобилизация с цел оказване на максимално голяма помощ за украинските бежанци. Постоянно актуализираме информацията за дейностите на нашите членове, за инициативите на различни организации и професионалисти, за мерките, предприети от институциите и управляващите, за доброволчески и хуманитарни инициативи. Събираме и споделяме полезни ресурси за търсещите убежище у нас и за тези, които искат да се включат с подкрепа.

  Повече за проекта
 • Гласувай за децата!

  Българският Парламент трябва да бъде основен гарант за най-добрите възможности за живот, развитие и бъдеще за всяко дете. Затова ние призоваваме кандидатите за народни представители да станат защитници на правата на децата и да подпишат Декларация, с която се ангажират да подкрепят децата и семействата на България и с която ще бъдат част от „Парламентарна група за децата“.

  Повече за проекта
 • Национален сертификат „Компания – приятел на детето“

  Национален сертификат „Компания – приятел на детето“ се присъжда от Национална мрежа за децата въз основа на одит на компании, които работят систематично за правата на детето. Одитът се извършва в областта на стопанските процеси, поведението на пазара, маркетинга, рекламата и приноса на компанията за развитието на обществото. Сертификатът се основава на Конвенцията за правата на детето на ООН и Десетте принципа от съвместната инициатива на Глобалния договор на ООН, УНИЦЕФ и „Спасете децата“.

  Повече за проекта
 • Мрежа за правна помощ

  Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата е създадена с мотива да повиши влиянието на застъпническата дейност на НМД чрез работата по знакови, или така наречените “стратегически случаи” на деца, както и да предложи квалифицирана правна помощ при случаи, свързани с деца.

  Повече за проекта
 • Детско и младежко участие

  Национална мрежа за децата има за свой стратегически приоритет развитието на модели за участие на децата в процесите на взимане на решения, които ги касаят. В изпълнение на този приоритет създавамe и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

  Повече за проекта
 • Къща на децата

  Помогнете ни да построим Къща на децата. Това ще бъде една нова, модерна и съвременна къща за децата от цялата страна – място за събития и център за обучение и развиване на тези умения, които ще са необходими на децата ни УТРЕ, за да бъдат успешни хора и лидери.

  Повече за проекта
 • Бележник

  Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година.

  Повече за проекта
 • Първенството на Свежите супергерои

  Kaufland България в партньорство с Национална мрежа за децата организират „Първенството на Свежите супергерои“ – серия от футболни турнири за деца на възраст между 8 и 9 години.

  Повече за проекта
 • Награди Златна ябълка

  Национална мрежа за децата създаде наградите “Златна ябълка”, за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца.

  Повече за проекта
 • RESCUE: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

  Проектът дава възможност да се задействат механизми за реакция при най-ранните предупредителни знаци за риск от отпадане от училище и ефективно да включи в превенцията заинтересованите страни в общността.

  Повече за проекта
 • Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона

  Основната цел на проекта, финансиран от Фондация Велукс, е изграждането на четири Центъра за правата на децата и пилотиране на услуги, насочени към деца в конфликт и в контакт със закона.

  Повече за проекта
 • Училището като център в общността

  Целта на проекта “Училището като център на общността” е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цялата страна

  Повече за проекта
 • Да отворим нова страница – Движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия

  Следвайки добрите практики от Исландия, проектът цели да създаде и пилотира програма в България, Португалия и Кипър за овластяване на децата и техните родители и за прекратяване на моделите, при които се използва телесно наказание и емоционално насилие над деца

  Повече за проекта
 • Децата на фокус в реформата за съдебната система

  Проектът е насочен към реформирането на организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие. Негова цел е разработване и пилотиране на иновативна процедура по семейна медиация с фокус най-добрия[…]

  Повече за проекта
 • Проект “Правата на децата и съда”

  В края на проекта, който се осъществява в 6 европейски държави, ще бъде изготвена виртуална игра, която да обучава младежите и да им дава знания за това как работи съдебната система и какви са юридическите процедури, които засягат децата в конфликт със закона.

  Повече за проекта
 • Проект Rescue: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

  Проектът се изпълнява от румънската организация World vision, а Национална мрежа за децата е партньор по проекта заедно с Weworld – Италия, Аcrosslimits – Малта и Университета в Бергамо.

  Повече за проекта
 • Да отворим врати за децата на Европа

  “Да отворим врати за децата на Европа” е съвместна кампания на Юрочайлд и Надежда и домове за децата, имаща за цел реформа в институционалната грижа за деца в Европа.

  Повече за проекта
 • Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

  Проектът цели да даде тласък на процеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран подход, който засяга богат спектър области.

  Повече за проекта
 • Знаеш ли?

  Знаеш ли как да бъдеш защитник на правата на децата всеки ден?

  Повече за проекта
 • Учене – Знание – Участие

  Проектът се занимава с ефективността на използването на Структурните фондове за създаване на услуги в общността за хора с увреждания.

  Повече за проекта
 • Procopil

  PROCOPIL (Румънски – „За детето”): Съвместна програма за местна инициатива за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение.

  Повече за проекта
 • Гражданска кампания за по-добра законова рамка за детските права през 2012 г.

  Целта на проекта е да мобилизира гражданските организации и ключовите заинтересовани лица, работещи за детски права и благосъстояние в цяла България.

  Повече за проекта
 • Алтернативи на задържането на млади правонарушители

  Основна цел на проекта е да се разработи модел на добра практика на програма за интензивна и специализирана приемна грижа за млади правонарушители.

  Повече за проекта
 • Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата

  Надграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детстко развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на иновативни и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище.

  Повече за проекта
 • Детето в центъра

  Проект „Детето в центъра” подкрепя неправителствените организации, работещи с и за деца, членове на Национална мрежа за децата и работи за поставянето на проблемите на децата на дневен ред.

  Повече за проекта
 • Фокус върху детето

  Проект „Фокус върху детето” се реализира с подкрепата на фондация ОАК и има за цел да окаже подкрепа на гражданските институции в България, работещи по закрилата на детето за успешно застъпничество за по-добри политики за децата и семействата.

  Повече за проекта
 • Приеми Дете. Създай бъдеще

  Мобилтел постави началото на мащабен проект в подкрепа и популяризиране на приемната грижа. Той се осъществява в партньорство с Национална мрежа за децата, Министерство на труда и социалната политика, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

  Повече за проекта