Проекти и кампании

  • Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция

    Проектът цели мобилизиране на усилията и ресурсите на НПО сектора, международните организации, донори, национални и местни власти и обединяването им в обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките за ранната интервенция в страната.

    Повече за проекта
  • Децата в сърцето на българската демокрация

    Проектът „Децата в сърцето на българската демокрация“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. www.activecitizensfund.bg

    Повече за проекта
  • 15 години пренаписваме истории

    Кампанията „Пренаписваме истории“ представя млади хора, които Национална мрежа за децата е подкрепила, за да развият своя потенциал и да се превърнат в успешни личности. Целта е повече хора да се запознаят с работата на Мрежата и да станат част от нейната кауза.

    Повече за проекта
  • Войната отнема детството от децата!

    Проектът „Войната отнема детството от децата!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 986.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

    Повече за проекта
  • Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство

    Проектът цели обследване на актуалната нормативна база и на обсъжданите или приетите от българския Парламент законопроекти и подзаконови нормативни актове, свързани с детско и младежко участие. Предвижда се представянето пред широка експертна и гражданска общественост и народни представители на добри чуждестранни практики и препоръки за подобряване на детското и младежкото участие у нас. В допълнение, ще бъдат подкрепени знакови инициативи на НМД, гарантиращи автентично детско и младежко гражданско участие.
    Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Повече за проекта
  • Национален единен регистър на насилието над деца

    Проектът „Национален единен регистър на насилието над деца“ цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Той се изпълнява в партньорство от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове. По него ще се работи в следващите две години, като ще се направи анализ на правната рамка, на тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики. Целта е да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

    Повече за проекта
  • Заедно за децата на Украйна!

    Национална мрежа за децата е в режим на пълна мобилизация с цел оказване на максимално голяма помощ за украинските бежанци. Постоянно актуализираме информацията за дейностите на нашите членове, за инициативите на различни организации и професионалисти, за мерките, предприети от институциите и управляващите, за доброволчески и хуманитарни инициативи. Събираме и споделяме полезни ресурси за търсещите убежище у нас и за тези, които искат да се включат с подкрепа.

    Повече за проекта
  • Гласувай за децата!

    Българският Парламент трябва да бъде основен гарант за най-добрите възможности за живот, развитие и бъдеще за всяко дете. Затова ние призоваваме кандидатите за народни представители да станат защитници на правата на децата и да подпишат Декларация, с която се ангажират да подкрепят децата и семействата на България и с която ще бъдат част от „Парламентарна група за децата“.

    Повече за проекта
  • Национален сертификат „Компания – приятел на детето“

    Национален сертификат „Компания – приятел на детето“ се присъжда от Национална мрежа за децата въз основа на одит на компании, които работят систематично за правата на детето. Одитът се извършва в областта на стопанските процеси, поведението на пазара, маркетинга, рекламата и приноса на компанията за развитието на обществото. Сертификатът се основава на Конвенцията за правата на детето на ООН и Десетте принципа от съвместната инициатива на Глобалния договор на ООН, УНИЦЕФ и „Спасете децата“.

    Повече за проекта
  • Мрежа за правна помощ

    Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата е създадена с мотива да повиши влиянието на застъпническата дейност на НМД чрез работата по знакови, или така наречените “стратегически случаи” на деца, както и да предложи квалифицирана правна помощ при случаи, свързани с деца.

    Повече за проекта
  • Детско и младежко участие

    Национална мрежа за децата има за свой стратегически приоритет развитието на модели за участие на децата в процесите на взимане на решения, които ги касаят. В изпълнение на този приоритет създавамe и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

    Повече за проекта
  • Къща на децата

    Помогнете ни да построим Къща на децата. Това ще бъде една нова, модерна и съвременна къща за децата от цялата страна – място за събития и център за обучение и развиване на тези умения, които ще са необходими на децата ни УТРЕ, за да бъдат успешни хора и лидери.

    Повече за проекта
  • Бележник

    Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година.

    Повече за проекта
  • Първенството на Свежите супергерои

    Kaufland България в партньорство с Национална мрежа за децата организират „Първенството на Свежите супергерои“ – серия от футболни турнири за деца на възраст между 8 и 9 години.

    Повече за проекта
  • Награди Златна ябълка

    Национална мрежа за децата създаде наградите “Златна ябълка”, за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца.

    Повече за проекта
  • RESCUE: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

    Проектът дава възможност да се задействат механизми за реакция при най-ранните предупредителни знаци за риск от отпадане от училище и ефективно да включи в превенцията заинтересованите страни в общността.

    Повече за проекта
  • Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона

    Основната цел на проекта, финансиран от Фондация Велукс, е изграждането на четири Центъра за правата на децата и пилотиране на услуги, насочени към деца в конфликт и в контакт със закона.

    Повече за проекта
  • Училището като център в общността

    Целта на проекта “Училището като център на общността” е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цялата страна

    Повече за проекта
  • Да отворим нова страница – Движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия

    Следвайки добрите практики от Исландия, проектът цели да създаде и пилотира програма в България, Португалия и Кипър за овластяване на децата и техните родители и за прекратяване на моделите, при които се използва телесно наказание и емоционално насилие над деца

    Повече за проекта
  • Децата на фокус в реформата за съдебната система

    Проектът е насочен към реформирането на организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие. Негова цел е разработване и пилотиране на иновативна процедура по семейна медиация с фокус най-добрия[…]

    Повече за проекта
  • Проект “Правата на децата и съда”

    В края на проекта, който се осъществява в 6 европейски държави, ще бъде изготвена виртуална игра, която да обучава младежите и да им дава знания за това как работи съдебната система и какви са юридическите процедури, които засягат децата в конфликт със закона.

    Повече за проекта
  • Проект Rescue: Разчитане на ранните сигнали за отпадане от училище

    Проектът се изпълнява от румънската организация World vision, а Национална мрежа за децата е партньор по проекта заедно с Weworld – Италия, Аcrosslimits – Малта и Университета в Бергамо.

    Повече за проекта
  • Да отворим врати за децата на Европа

    “Да отворим врати за децата на Европа” е съвместна кампания на Юрочайлд и Надежда и домове за децата, имаща за цел реформа в институционалната грижа за деца в Европа.

    Повече за проекта
  • Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

    Проектът цели да даде тласък на процеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран подход, който засяга богат спектър области.

    Повече за проекта
  • Знаеш ли?

    Знаеш ли как да бъдеш защитник на правата на децата всеки ден?

    Повече за проекта
  • Учене – Знание – Участие

    Проектът се занимава с ефективността на използването на Структурните фондове за създаване на услуги в общността за хора с увреждания.

    Повече за проекта
  • Procopil

    PROCOPIL (Румънски – „За детето”): Съвместна програма за местна инициатива за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение.

    Повече за проекта
  • Гражданска кампания за по-добра законова рамка за детските права през 2012 г.

    Целта на проекта е да мобилизира гражданските организации и ключовите заинтересовани лица, работещи за детски права и благосъстояние в цяла България.

    Повече за проекта
  • Алтернативи на задържането на млади правонарушители

    Основна цел на проекта е да се разработи модел на добра практика на програма за интензивна и специализирана приемна грижа за млади правонарушители.

    Повече за проекта
  • Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата

    Надграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детстко развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на иновативни и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище.

    Повече за проекта
  • Детето в центъра

    Проект „Детето в центъра” подкрепя неправителствените организации, работещи с и за деца, членове на Национална мрежа за децата и работи за поставянето на проблемите на децата на дневен ред.

    Повече за проекта
  • Фокус върху детето

    Проект „Фокус върху детето” се реализира с подкрепата на фондация ОАК и има за цел да окаже подкрепа на гражданските институции в България, работещи по закрилата на детето за успешно застъпничество за по-добри политики за децата и семействата.

    Повече за проекта
  • Приеми Дете. Създай бъдеще

    Мобилтел постави началото на мащабен проект в подкрепа и популяризиране на приемната грижа. Той се осъществява в партньорство с Национална мрежа за децата, Министерство на труда и социалната политика, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

    Повече за проекта