Изтегли като PDF

Тема на броя

Отворено писмо до министрите от служебния кабинет на Р. България

Отворено писмо до министрите от служебния кабинет на Р. България

Уважаеми дами и господа,

Национална мрежа за децата (НМД) обединява 113 неправителствени организации, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Нашата мисия е да заздравим и улесним сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни, за да бъдат гарантирани правата и благосъстоянието на децата.

Ние от Национална мрежа за децата бихме искали да Ви поздравим с назначението и да Ви пожелаем много сила и упоритост във Вашата нелека задача през предстоящите месеци. Смятаме, че въпреки краткия си мандат, служебното правителство има решаваща роля за ключови въпроси за България.

В самото начало на Вашето управление бихме искали да насочим Вашето внимание към крайната необходимост от приоритизиране на въпросите на децата и семействата. Гарантирането на правата и благосъстоянието на децата в България остава сериозно предизвикателство пред нас като общество и държава. Детската бедност у нас е най-високата в Европа, като повече от половината български деца живеят в риск от бедност. В същото време има осезателна липса на семейна политика, нуждаем се от цялостни икономически решения в подкрепа на семействата и реално работещи мерки в подкрепа на раждаемостта и отглеждането на децата. Детската смъртност е 8.5‰ през 2011 г. и остава 2 пъти по-висока, отколкото в ЕС (4.18‰) като има области, в които тя е сравнима със страни от третия свят. Образованието продължава да генерира неравенство за децата с увреждания, децата от етнически малцинства, децата от отдалечени райони и други уязвими групи деца.

В този контекст бихме искали да Ви насърчим във всички усилия, които ще направите по време на Вашето управление, да влагате и мисъл за влиянието върху децата и техните семейства. Промяната на принципния подход към децата и семействата у нас и определянето на тяхното благосъстояние като приоритет на работа е от решаващо значение както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Считаме, че работата по вече приетите стратегии и планове за действие в областта на деинституционализацията, детското правосъдие, предотвратяване отпадането от училище и създаването на приобщаваща среда за децата с увреждания и децата от етническите малцинства трябва да продължи като се гарантира устойчивост и развитие на процесите.

Ето конкретните ни предложения, които според нас изискват неотложни действия:

Разработване на самостоятелна политика за семейството с ясна цел, мерки и дейности, която планира конкретни ангажименти в различните сектори. Семейството и подкрепата на родителите трябва да се разглежда приоритетно и цялостно в икономическите политики, жилищната политика, борбата с бедността и социалното изключване и др., а не предимно като обект на санкции и глоби. Системата за закрила на детето трябва да се реформира и укрепи, тъй като в момента тази система е в тежко състояние и в някои случаи вреди на децата, отколкото да помага.

Развитие на интегрирани здравно-социални услуги за превенция и подкрепа. Това включва: пълно обхващане на бременните жени в медицински изследвания и здравни грижи, независимо от социално-осигурителния им статус и местоживеенето; осигуряване на реален достъп на всяко дете до качествени здравни грижи; разкриване на нови здравно-социални услуги в общността и гарантиране или увеличаване капацитета на вече съществуващите.

Модернизиране на образователната среда за децата ни. Училището, детската градина и детските ясли трябва да станат достъпни за всички деца и родителите активно да са включени в образованието на децата. Услугите за грижа в периода на ранното детство да бъдат гъвкави, съобразени с нарастващото многообразие на нуждите на децата и капацитета на семействата.

Предприемане на спешни мерки за намаляване на бедността, вкл. чрез икономически мерки за насърчаване на бизнеса за разкриване на работни места. Обвързването на мерките в областта на социалната политика с въвеждането на икономически стимули за бизнеса за наемане на работа и с мерки за образование и грижа за децата е важно условие за прекъсване на кръга на бедността.

Реформиране на съдебната система и изграждането на специализирани съдебни състави в рамките на съдилищата за по-щадящо правосъдие за деца трябва да остане във фокуса на работа, тъй като децата продължават да бъдат в неравнопоставена позиция спрямо възрастните. Често децата жертви са разпитвани неколкократно, а при раздялата на съпрузите децата попадат в нелека ситуация в съдебната зала.

Специализацията за работа с деца трябва да бъде във фокуса на работата на полицията и в териториалните звена на Министерството на вътрешните работи. Много често полицаят е първия, които има досег с детето жертва или извършител на престъпление и липсата на умения за работа с деца, често води до допълнителни травми за детето.

Гражданското участие и диалогът трябва да бъдат водещи при формиране на политиките за детето и семейството. Сега е налице симулация на консултации, в която години наред голяма част от предложенията на гражданския сектор бяха пренебрегвани. Допълнителни ограничения поставя изключително краткото време за публични дискусии и като цяло се наблюдава смесване на роли и отговорности между държава, общини и граждански организации.

Ние от Национална мрежа за децата заявяваме своята готовност за диалог и конструктивно партньорство по въпросите на децата и семействата. Вярваме, че едно цивилизовано общество се познава по грижата към неговите деца и като такова, ние сме длъжни да положим всички усилия за техния по-добър живот.

С уважение:
Георги Богданов
Изпълнителен директор
Национална мрежа за децата

Писмото е пратено до:
Марин Райков, министър председател;
Деяна Костадинова, министър на труда и социалната политика;
Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката;
Николай Петров, министър на здравеопазването;
Драгомир Йорданов, министър на правосъдието;
Петя Първанова, министър на вътрешните работи;
С копие до Росен Плевнелиев, президент на Р. България

Новини от офиса на НМД

Работна среща в Гоце Делчев по прект „Участвай и променай“

Работна среща в Гоце Делчев по прект „Участвай и променай“

На 15 март (петък) се проведе третата от поредицата регионални работни срещи по проект на Национална мрежа за децата в рамките на кампанията „Участвай и променяй“.

В 09:00 часа сутринта в сградата на Община Гоце Делчев се събраха близо 50 участника. Присъстваха зам. кметът Богдан Боцев, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на Обществен съвет по образование (членове на НМД и ключов организатор на срещата), на Български младежки Червен кръст-гр. Гоце Делчев, на Детския и младежки парламент, учители и ученици от областта.

Можете да разгледате снимки от събитието ТУК. Регионалната телевизия ТВ Запад Гоце Делчев излъчи репортаж за събитието. Можете да го видите ТУК.

Специални състави да гледат делата с деца

„Много е важно да има административна реформа в съда и да има специализирани състави, които да разглеждат дела, свързани с деца'', заяви Георги Богданов, изпълнителен директор Национална мрежа за децата. Той взе участие в дискусия между неправителствените организации и представители на съдиите за проблемите в съдебната система и начините за тяхното решаване.

„По отношение на детското и младежкото правосъдие, системата на правораздаването е изключително остаряла'', коментира Богданов и напомни, че децата продължават да се наказват според разпоредбите на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който е създаден през 1958 година. "Когато детето застава в съдебна зала за него това е изключително стряскащо. Докато стигне до нея обаче то е разпитвано седем или осем пъти и така детето преживява болката и травмата от това, което е преживяло многократно", каза още той и напомни значението на въвеждането на "сините стаи" в съдилищата - местата, в които детето да разкаже за това, което му се е случило в много по-спокойна и неформална обстановка. "Не може деветгодишно дете, което е проституирало или е извършило грабеж, да бъде третирано като престъпник. То много често е подтикнато от възрастен да направи това. Системата по-скоро взема детето от родителите и го вкарва в интернат, и така започва да действа срещу детето, а възрастните остават ненаказани", коментира още Богданов.

Методите, които се използват в интернатите са изключително остарели и по-скоро правят децата жертви, убеден е той. Богданов подчерта, че трябва да се развият услугите за деца-извършители на престъпления и деца с трудности в поведението.

Национална мрежа за децата участва в правна дискусия

Национална мрежа за децата участва в Дискусия "Гражданско участие и независима съдебна власт - Къде е пресечната точка между обществените очаквания и необходимите реформи в съдебната система", която се проведе на 16 март, събота в БТА. В дискусията участваха Български институт за правни инициативи, както и съдии от съюза на съдиите в България, като съдия Мирослава Тодорова, Нели Куцкова и др. По време на дискусията гражданските организации настояха за повече прозрачност в съдебната система. Те настояват за повече влияние в правосъдието, а съдиите и експертите продължиха да обосновават укрепването на независимостта на съдебната власт чрез структурни реформи в модела за управлението.

От името на Националната мрежа за децата, Георги Богданов направи кратко изявление, като засегна темата за детското и младежко правосъдие. Повече информация можете да видите ТУК.

НМД вече обединява 113 организации!

С най-голямо удоволствие бихме искали да посрещнем с „Добре дошли” три нови организации, които от 14 март са официално членове на НМД: Български хелзинкски комитет, сдружение „Социален диалог 2001” – Габрово и Агенция за социално развитие Вижън – Варна. Нека да поздравим най-новите членове на НМД, с които ставаме общо 113! Пожелаваме си успешна работа заедно, много взаимно вдъхновение и успехи! 

Събра се Управителният съвет на НМД

На 14 март в офиса на Национална мрежа за децата се проведе среща на Управителния съвет на Мрежата. Беше обсъден напредъкът на работата на НМД, техническия и финансов отчет за 2012 и резултатите от проучването на мнението на членовете на НМД за тяхното участие в Мрежата. Бяха приети и три нови организации за членове на НМД (вижте кои са те в горната новина). УС обсъди и предстоящата Годишна среща на Национална мрежа за децата, която ще се проведе от 13 до 16 юни във Варна и се очаква да събере повече от 200 участника, работещи в сферата на по-добрия живот на децата и техните семейства. 

Институции и деца в България

Калин Каменов: Намалява броят на децата, които живеят в институции

Калин Каменов: Намалява броят на децата, които живеят в институции

източник: Монитор
Г-н Каменов, какви са данните от отчета за дейността на Държавната агенция за закрила на детето за 2012 г.?

Едно от най-хубавите неща, които се случиха през 2012 г., е това, че намалява броят на децата, които живеят в институции. В същото време се увеличават тези, които се развиват в среда, близка до семейната. За 2012 г. броят на малчуганите, настанени в специализирани институции, е бил 4135, докато през предходната са били 4755 деца. Намаляват и специализираните домове. През 2011 г. са били 127, а през миналата година ­ 119. Само за първите 3 месеца са закрити още 6. Вярвам, че с проекта “Детство за всички”, свързан с деинституционализацията на децата с увреждания, закритите институции ще бъдат много повече. Не мога да кажа каква ще бъде точната бройка, защото зависи от изграждането на новата социална инфраструктура от къщички от семеен тип. Проектът върви много добре, 25 общини вече са в активно строителство. Община Ямбол дори обзавежда къщите. Идентично е положението в общините Монтана, Бургас, Ботевград. Надявам се в края на пролетта вече да са факт първите закрити домове за деца с увреждания.

Другото положително нещо, което се случи през миналата година, е, че все повече деца изобщо не попадат в институции. Една от причините за това е развитието на приемната грижа в България. Преди 10 г., когато приемната грижа започва да се развива, е имало само 5 деца при приемни семейства. В края на 2012 г. техният брой е 1200, а утвърдените приемни семейства са над 1400. 300 от тях са доброволни ­ те не получават възнаграждение, а само издръжката за детето, която е между 190 и 250 лева на месец. Прочетете цялото интервю ТУК.

Проф. Николай Милошев: Ще отида в Пловдив лично да проверя случая с харлем шейка

източник: 24 часа
"'Искам в рамките на този мой микромандат да обърнем внимание на обществото, да стигне до ушите и мозъка на всички, че ако искаме децата да бъдат и по-образовани, и по-мислещи, и по-качествени като човешки материал, трябва да вложим пари. Резултатът ще дойде след 15-20 години." Цялото интервю с министъра на образованието проф. Николай Милошев можете да прочетете ТУК.

МЗ с наредба за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год.

На 7 март Министерството на здравеопазването прие наредба №2 за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Можете да изтеглите и прочете наредбата ТУК.

Децата и семействата в медиите

Хора, и тя е човек!

източник: Дойче веле
Един разтърсващ разказ на Калин Терзийски по действителен случай, който бе публикуван в сайта на Дойче веле и предизвика лавинообразни реакции в социалните медии. 

"Преди два дни седях в луксозното кафене на "Шипка" 6. В голямото, лъскаво и пълно с лъскави българи заведение на "Шипка" 6. И както си седях, видях нещо ужасно, нещо наистина гнусно - пише Калин Терзийски. И ни разказва. Прочете ТУК цялата история.

Случаят "Харлем шейк", или какво му трябва на българското училище

източник: Днивник
"...първо се заговори за отношенията между учители и ученици, както и между учители и директори. След това преминахме на темата за морала и закостенялостта в българските училища, а накрая и на тази за необходимостта от модернизиране и цялостна реформа в образователната ни система.

Както и за конкретния казус, мненията по тези въпроси са остро полярни. Това подсказва, че консенсус за образованието ни ще се постигне изключително трудно. А това пък означава, че промените няма да вървят леко, стига изобщо да започнат." Прочетете цялата статия ТУК.

Политики за деца в Европа

Инвестирането в децата - прекъсване на цикъла на неравностойното положение

На 10 и 11 април в Дъблин ще се състои семинар на тема "Инвестирането в децата - прекъсване на цикъла на неравностойното положение"

Семинарът ще е изцяло фокусиран върху използването на структурните фондове за справяне с бедността на децата и насърчаване на благополучието на децата. Можете да прочете повече ТУК.

Новини от членовете и от други организации

НМД търси координатор „Образование” и „Здраве”

Организацията обявява конкурс за позицията координатор „Образование” и „Здраве”. Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

  1. Подаване на документи от кандидатите до 9.00 ч. на 7 април 2013 чрез бутона „Кандидатстване“;
  2. Подбор на кандидатите по документи, като ще се свържем само с одобрените на първия етап.
  3. Събеседване – интервюта с одобрените кандидати са планирани за периода 8 – 12 април 2013 г., като този етап включва и практическа задача свързана с ролята на кандидатите.

Условия за кандидатстване ще намерите ТУК.

НМД търси експерт „Маркетинг и връзки с обществеността“

Организацията обявява конкурс за позицията експерт „Маркетинг и връзки с обществеността“. Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

  1. Подаване на документи от кандидатите до 9.00 ч. на 7 април 2013 чрез бутона „Кандидатстване“;
  2. Подбор на кандидатите по документи, като ще се свържем само с одобрените на първия етап.
  3. Събеседване – интервюта с одобрените кандидати са планирани за периода 8 – 12 април 2013 г., като този етап включва и практическа задача свързана с ролята на кандидатите.

Условия за кандидатстване прочетете ТУК.

Семинар “Детето и музиката" на Фортисимо фамилия

Семинарът “Детето и музиката”. Фокусът ще бъде поставен върху музиката и какво тя дава на децата, какво възпитава. Ще се дискутират темите "Моцарт ефект", "Двете лица на детето: детето - обект на наблюдение и детето - изследовател, детектив, което задава въпроси и изобретява отговори", "Посоки за развитие на музикалното образование в България" и др. Специални гости са: Максим Ешкенази, проф. Елисавета Вълчинова-Чендова (д.н., музиколог, департамент "Музика" на НБУ и сектор "Музика" в Института за изследване на изкуствата – БАН), както и д-р Весела Банова (психоаналитик, председател на сдружение "Дете и Пространство")

30 март (събота), 11:00, безплатен семинар след регистрация на www.fortissimofamily-es2003.eventbrite.com

Всички събития от програмата "Фортисимо Фамилия" се случват с подкрепата на фондация "Америка за България".

Представител на сдружение "Свят без граници" е избран като експерт да участва в Тематична работна група по Оперативна програма "Добро управление"

Изборът е направен чрез съгласуване по електронната поща между всички подали заявления за участие в подбора на представители на социалните организации съгласно Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г., утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

Първото заседание на ТРГ ще се проведе на 21.03.2013г. в Гранитна зала на Министерски съвет, град София.

313 178 лева в подкрепа на 23 проекта бяха набрани от четвъртата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш"

313 178 лева бяха събрани по време на четвъртата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2012 г., и както при предходните издания, близо 70% от сумата е за здравни проекти. Средствата са набрани както от дарения на служителите на Групата Райфайзен и самата банка, която за всяко направено лично дарение е добавила по още 100 лв., така и от дарения, постъпили директно по сметките на организациите, и дарения чрез SMS.

Кампанията се проведе в периода ноември 2012 г. – януари 2013 г. и подкрепи 23 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. Най-много средства събра проектът на клиниката по детска хематология и онкология към болница “св. Марина” в гр. Варна за закупуване на медицинска техника, консумативи, болнични пособия и медикаменти (56 382 лв.), следван от проекта на Фондация Помощ за благотворителността в България за лечение и терапия на деца с множество заболявания (46 425 лв.) и от проекта на болницата в Хасково за закупуване на респиратор за отделението по Неонатология (40 726 лв.). Прочетете повече ТУК.

В Търговище започна благотворителна кампания за подпомагане на жертвите от домашно насилие

В Търговище започна благотворителна кампания за подпомагане на жертвите от домашно насилие. Тя се организира от Асоциация НАЯ.

Събраните средства ще бъдат насочени към създаване на фонд за кризисно подпомагане на жени и деца, жертви на домашно насилие, обясни Светла Сивчева, председател на организацията:

В тези случаи досега сме се обръщали за помощ към Българския червен кръст, които винаги са се отзовавали. Аз преди всичко се надявам средствата да бъдат събрани, защото това е първата такава инициатива, която ние правим. Надявам се, че проблематиката е достатъчно популяризирана и достатъчно е говорено в общественото пространство, и нашата местна общност достатъчно знае за проблема, колко е важен и значим. Не случайно мотото на кампанията е "Някой, когото познаваш, се нуждае от твоята помощ", защото размерите на домашното насилие са толкова големи, че всеки познава някой, който е в такава ситуация. 

Възможности за финансиране и младежки конкурси

Европейският икономически и социален комитет организира стажове

Европейският икономически и социален комитет организира стажове

Краен срок: 1 април 2013 г. за пролетните и 1 октомври за есенните стажове
Желаещите могат да избират между краткосрочен и дългосрочен стаж
Европейският икономически и социален комитет организира стажове с продължителност от пет месеца (дългосрочни) и от един до три месеца (краткосрочни). Информацията е на Dnevnik.bg.

Стажантите ще могат да придобият практически опит в евроинституцията в области като селско стопанство, развитие на селските региони, околна среда, икономическия и валутен съюз, заетост, социални въпроси и гражданство, външни отношения, единен пазар, производство и потребление, транспорт, енергетика, инфраструктура и други.
За дългосрочни стажове могат да кандидатстват дипломирани студенти с познания в една от дейностите на комитета. Те трябва да са на възраст до 30 години, да говорят свободно един от официалните езици на ЕС, както и да имат добри познания по друг европейски език.

Стажовете се организират два пъти в годината - от 16 февруари до 15 юли (пролетни) и от 16 септември до 15 февруари (есенни). Безработните стажанти може да получат стипендия в размер от 800 евро на месец.

При краткосрочните стажове кандидатите може да са студенти, които трябва да проведат стаж в рамките на своето обучение. Няма възрастови ограничения. От стажантите се изисква да имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни по втори такъв език.

Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят формуляра от сайта на Европейския икономически и социален комитет.

Конкурс за изграждане на младежки центрове за младежи в риск

Краен срок: 30 април 2013 г.
Конкурсза изграждане на младежки центрове за младежи в риск бе обявен като дейност по Компонент 1 на Програма „Деца и младежи в риск”. Основна цел на компонента е да се създадат младежки центрове чрез изграждане/модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, които да отговарят на определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен стандарт на Съвета на Европа за Младежки центрове.

Средствата за реализацията на програмата са по линия на EEA Grants и се администрират от Министерството на образованието, младежта и науката. Допустими кандидати са общините, но допустими партньори са и НПО. Срокът е текущ до края на 2015. За повече информация и документи за кандидатстване, посетете страницата на МОМН.

Конкурс за солидарността между поколенията в училище по инициатива на ЕК

Краен срок: 30 юни 2013 г.
Катопродължение на успешното издание от миналата година, Европейската комисия даде начало на generations@school 2013. Инициативата представлява конкурс, използващ Деня за солидарност между поколенията (29 април) като възможност за организиране на дейности в класната стая, които да събират ученици и възрастни заедно и да подпомагат взаимното им разбирателство.

Второто издание на generations@school стартира на 1 март 2013 г. Информация на всички работни европейски езици относно това как можете да вземете участие, относно наградите (пътуване до Брюксел за един ученически клас и три дигитални камери), както и сборник от ресурси в подкрепа на учителите за подготовката на междупоколенчески дейности могат да бъдат открити на www.generationsatschool.eu. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30 юни, независимо, че е препоръчително дейностите да бъдат организиране на 29 април, Европейският ден за солидарност между поколенията.

Конкурс за двама външни експерти по национален проект в сферата на деинституционализацията

Централният офис по труда, социалните въпроси и семействата към Министерството на труда, социалните въпроси и семействата в Република Словакия обявява конкурс за двама външни експерти по национален проект в сферата на деинституционализацията. Основна задача на експертите ще бъде да разработят методология за развитие на ефективни проекти и планове за деинституционализация и качествени стандарти за оценка в съответствие с принципите, заложени в националния проект. Крайният срок за подаване на документи е 10 април 2013 г. За повече информация ТУК.